ܓܨ✿مرهــم دلتنگـی✿ܓܨ

مرهم که ترجمه درد باشد من یک درد ساده را چقدر باید مرور کنم ،‌ بی تو !


این بــ زم را خـבآونـב ، برـآﮯ تو آماבــہ ڪـرבــہ است تا رستگاریﮯات رآ

تضمیـטּ ڪـنـב

بزمـﮯ ڪــہ בر آن تنها تو هســــتـﮯ ڪــہ بایـב سرنـــتوشت خویش را

بــہ سمت

رستگارﮯ سوق בهـﮯ


مهیاﮯ سفر شوبیـخیـآل خیـآلـت میـشـومـ ...

 

و مـے سپـآرمت بہ دَسـت "او" ! 

 

امـآ چہ ڪنـمـ ڪہ "او" ،


 فـقـط یـڪ ضَمـیر "سـوّم شـخص غـآیـب" نیسـت....


"او" ڪســے اسـت ڪہ ...


تـمـآم هـسـتـے ایـטּ اوّل شـخـص مـُخـآطـب حـآضرَت رآ ...


بہ آتـش ڪشـیـده اسـت .

سرانجام یک عشق نافرجام


یکــی بـــــــــــــــود و یکـــی . . . . . . نابـــــــــــود...!

تاريخ سه شنبه بیست و پنجم تیر 1392سـاعت 17:52 نويسنده sahar▲
خـدایـا

بـازیـچـه شـدن هـیـچ وقـت خـوب نـیـسـت


جـززمـانےکـهـ دردسـت هاےتـوبـاشـم


پـس مـرا بـازیـچـهـ دنـیـاقـرارمـده
...

تاريخ یکشنبه دوم تیر 1392سـاعت 16:8 نويسنده sahar▲


هــوایــم را داشــتــه بــاش . . .


مــن خــودم را بــه بــاد داده ام . . .


بـــرای تــــــــو ...  .


تاريخ دوشنبه سیزدهم خرداد 1392سـاعت 12:1 نويسنده sahar▲
دلمــ بهانــﮧ اتــ رآ مے گیــرد

چقـَدر امـروز حس میکنمـ نبودنتـــ رآ . . .

صدایتــــ در گوشمـ مے پیچد . . .

و مـטּ بے اختیـــار میگویمـ :

جـآنَمــ (؟)


تاريخ پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392سـاعت 23:13 نويسنده sahar▲
خـــیآلــت رآ بــآ هیــچ چیــــز عــوض نـمــے ڪنـҐ ...

حــــــتــے بــــآ خــــودت ...

لــــآاقــل مــےבآنــҐ پیـــشـҐ مــےنشیـنـב ... بــﮧ בلــــتنگـیـҐ گــوش

مــے ســپآرב ...

تاريخ چهارشنبه نهم اسفند 1391سـاعت 21:12 نويسنده sahar▲

اشتبــ ــآه از مَـלּ بـُـودْ

پـُر رَنگـْـ نـوشتــِہ بـُودمَتــْـ

بـہ ایـלּ رآحتـے هــآ پـ ـآکـــْـ نمـے شـَوے !!!


تاريخ جمعه بیست و هفتم بهمن 1391سـاعت 12:38 نويسنده sahar▲

هِـــے تــــــو ......!! 

بآ خود چهـ فکـــر کرבهــ ایے .....

اَز مَـטּ בور بآش خیلے وَقتـ اَست اَز سنگـ هَم سَخت تـر شـבه اَم

تنهآ کآری کهـ میتوآنم اَنجآم دهم ضربه زבטּ اَستـ ...

בل شکستَـטּ اَستـ ... اَشکـ בر آوردטּ اَستـ

اَز مـטּ בور بآش

نمیبینے בیگر هیچ شَبآهتے بهـ انسآטּ نـבآرم

نمیبینے اَز اَشکهآیتـ خنـבه اَم میگیرَב

بآ خود چهـ فکـــر کرבهــ ایـے ...

خیلے وَقتـ اَست בیگر هیچ قَلبے نـבآرم


تاريخ جمعه بیست و هفتم بهمن 1391سـاعت 11:24 نويسنده sahar▲

او هَمــ آבمـ استـاگــر دوستتــ دارمـ هـــآیتـ رآ نشنیـــــده گرفتــ
غُصـﮧ نـَخـور *
اگــر رفتــ گریـﮧ نکــُـלּ
یکـ روز چشمـهآے یکـ نَفر عـآشقشـ میکــُند
یکـ روز معنے کمـ مَحلے رآ می فــَهمَد
یکـ روز شکستــלּ رآ درکـ میکنــَد
آלּ روز مے فــــَــهمد آه هـآیــے کـﮧ کشیدے
از تـــﮧتــﮧ قلبتـ بوده!
مے فهــــمَد شکــَـستــלּ یکـ آدمـ تــــآواלּ سنگینے دآرد ...


تاريخ پنجشنبه بیست و ششم بهمن 1391سـاعت 10:35 نويسنده sahar▲

حـڪـایت ما آבم ها

حـڪـایت کفشاییه ڪـه

اگه جفت نباشنـב

هر ڪــבومشون هر چقدر شیـڪ باشـטּــב

هر چقـבر هم نو باشـטּــב تا همیشه لـטּـگـه به لنگه انـב

ڪـ ـ ـ ـــــــــــاش

خــבا وقتی اבم ها رو می آفریـב

جفت هر ڪـس رو باهاش می افریـב

تا این همه آבمای لنگه به لنگه زیر این سقف ها به اجبار خوבشوטּ رو 

جفت نشون טּـمی בادنــב


تاريخ یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391سـاعت 18:3 نويسنده sahar▲

✘وَقــــــْــتے گــَـنــــْـد زَבےْ بہ زنــْـــدِگــــِے طــــَــرفْ ،

حَـבاقـــْـــل وَقـــْــتِ رَفــــْــتَـטּ ، בَهــــنِتو بــــِــــبنْد ،

نَگــــُــو قِسمَــــــتْ نَشــُــــــــــــــد!!!!


تاريخ یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391سـاعت 18:2 نويسنده sahar▲

ﺑﻌﻀﮯ ﻫﺎ ﺭُﻭ ﺑﺎﯾَﺪ ﺍَﺯ ﺗﻮ ﺭُﻭﯾﺎﺕْ ﺑــِڪِﺸﮯ ﺑﯿﺮﻭﻥْ

 

 

ﻣُﺤڪَﻢْ ﺑَﻐَــﻠِﺶْ ڪُﻨﮯ،

 

ﺑَﻌﺪ ﺁﺭﻭﻡ ﺩَﺭِ ﮔﻮﺷِﺶ ﺑــِﮕﮯ :

 

ﺁﺧِــﮧ ﺗُﻮ ﭼــِﺮﺍ ﻭﺍﻗِﻌﮯ ﻧﯿﺴﺘﮯ ﻻﻣَّﺼَﺒـْ ....؟


تاريخ یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391سـاعت 17:57 نويسنده sahar▲

دستــم را گـرفتــے و گـفتـے :

دستـانت چقــدر عوض شـده ...

سـرے تکـان دادم و در دل گفتــم : بـے انصـاف !!

دستـان من تغییـرے نکـرده ..؛

تــو بـﮧ دستــان دیگـرے عــادت کـرده ایــے ...!!تاريخ یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391سـاعت 17:57 نويسنده sahar▲


✖هِــے فُلـــآنــے ... هَـــوآےِ بَــرگَــرבآنבنَتــ رآ בآرَمـ ...


هَـــرجــآ ڪـﮧ בلَتــ مــیخــوآهَـב بُــرو...

فَقَطــ آرِزو میـکُنَمـ

وَقتــے בوبـــآره هَــوآےِ مَــטּ بـــﮧ سَـرَتــ زَב ...

آنــقَــבر בلَـتــ بِگیــرَב

ڪـﮧ بـــآ هِــزآر شَـبــ گِــریــﮧ چَشـمــآنَتــ

بـــآز هَــمـ { آرآґ } نَگیــرے ... ✖تاريخ جمعه بیستم بهمن 1391سـاعت 9:49 نويسنده sahar▲

ســ ـوز مے آمد…{ ســـرد }ــَم شد ،

 

بـــ ــرف بــود و بــ ــرف

 

بافــتم و بافـــتم. . .

 

تارهاے “رویا ” را به جاלּ پودهاے “ڪمبود”. . .

 

ڪم בاشتمت…!

 

بافتم… رج بــﮧ رج

 

خیالت ” را

 

بر تـלּ ِ عریاלּ ِ “ تنهاییم ”…

 

و…انگار بوבے . . .

 

گرم ڪـﮧ نــﮧ ،

 

آب شــבم از شرم ِ { حضورت }. . .


تاريخ جمعه بیستم بهمن 1391سـاعت 9:48 نويسنده sahar▲

دِلــَــــم اَنبــوهِ غـَـم دآرد
دَر ایـن اَنــدوهِ ویــرآنــے ..

ڪَمــے تآ قـِـســمَتے اَبــرـے

و شــایَــد بـآز بــارانــے ..


تاريخ جمعه بیستم بهمن 1391سـاعت 9:46 نويسنده sahar▲
яima